2

นายณรงค์  นาคชัยยะ
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัดตาก โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมจากจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตาก โดยมีนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตากและผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตาก
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ร่วมกิจกรรม ศธ.จิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัดส้มเกลี้ยง
วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดตาก
วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดตาก
วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะ พูดคุย สอบถามข้อมูลจากตัวนักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณา ทุน ม.ท.ศ รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พบปะ พูดคุย สอบถามข้อมูลจากตัวนักเรียน พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปกครอง สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณา ทุน ม.ท.ศ รุ่นที่ 14
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 ณ พื้นที่จังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอน รุ่นที่ 509
ระหวางวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมทำกิจกรรม ศธ.จิตอาสา พัฒนาและทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดตาก
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ศาลหลักเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก รับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ให้แก่ข้าราชการ ครู นักเรียน และประชาชน โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานมอบหนังสือดังกล่าว
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตากใสสะอาด 2565"
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000117259
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
135
354
799
112822
10005
13675
117259

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-27 10:41

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7