รับสมัครข้าราชการบรรจุใหม่ เข้าร่วมหลักสูตร "ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง" รุ่นที่ 24

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7