สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก

7FD6CA25 760F 4860 9965 4D395C0005C9 

นายสมคิด ศรีปราชญ์
ศึกษาธิการจังหวัดตาก

003
นางฉวีวรรณ  สุภาษี
รองศึกษาธิการจังหวัดตาก

สถานศึกษาในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

00020004000100010006

00060006

นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด ดร.ศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานฯ เปิดโครงการดังกล่าว
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด ดร.ศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานฯ เปิดโครงการดังกล่าว
วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัด และนางฉวีวรรณ สุภาษีรองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ
วันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัด และนางฉวีวรรณ สุภาษีรองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ
วันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ฯ ผู้ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในการประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธอเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่าง” เนื่องในงานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต
วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ สถาบันฝีมือแรงงาน 43 จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าประชุมกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าประชุมกรมการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวนิช เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ"โครงการสัมนาพัฒนาครูภาษาไทย ตำรวจตระเวณชายแดนประจำ ปี 2566
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรา บาย เซนทรา อ.แม่สอด
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายธนะวุฒิ พรมทับ เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในสังกัดในพื้นที่อำเภอแม่สอด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายธนะวุฒิ พรมทับ เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในสังกัดในพื้นที่อำเภอแม่สอด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมงานและเข้ารับรางวัลฯ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวปัทม์รัศม์ ศรีลาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมงานและเข้ารับรางวัลฯ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9
วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวนริศรา ศรีนารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายธนะวุฒิ พรมทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด กลุ่มต้นแบบเงิน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมนำเสนอดังกล่าว
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางพรทิพย์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวนริศรา ศรีนารอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายธนะวุฒิ พรมทับ เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด กลุ่มต้นแบบเงิน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมนำเสนอดังกล่าว
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ ราชสุภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวจศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฏากรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 256 ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก นางสาวศศิธร สุวรรณพูล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ ราชสุภา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวจศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เจษฏากรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมฯ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 256 ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนสาขาบ้านทีจอซี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 (101 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว
วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมงานประชุมวิชาการ "42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารเป็นสุข"
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวฯ โดยมี พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.ตม.จว.ตาก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก อ.แม่สอด จ.ตาก
นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

0013

qr-code

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

00020004ITA66

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนได้ส่วนเสีย

0002

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0002

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

000200020002

0002

งานจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ

000200020002

0002

ช่องทางติดต่อผ่าน Social Network

0001

000206778
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
328
338
1629
200250
11222
15442
206778

Your IP: 3.236.207.90
2023-03-22 20:32

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7