กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางประนอม แก้วมา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รักาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสาว

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7