ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม MOE Speech Contest 2023

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7