ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

ตั้งอยู่ เลขที่ 10/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร. 0 5503 9966 ต่อ 7